top of page

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door PSY NATALIS geleverde diensten.

 

PSY NATALIS, gevestigd te Avenue Ceramique 221 in Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Natalie Marchetta is de Functionaris Gegevensbescherming voor de Advies en Psychologie Praktijk PSY NATALIS. Zij is te bereiken via info@psynatalis.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

PSY NATALIS verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die PSY NATALIS van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door PSY NATALIS in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
 

 • Voorletters en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

 • BSN

 • Telefoonnummer (mobiel of vast)

 • E-mailadres

 • Bankgegevens

 • Verzekeringsgegevens

 

Verwerkt PSY NATALIS ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. PSY NATALIS volgende bijzondere persoonsgegevens:
 

 • Cliëntendossiers waarin gezondheidsgegevens, afspraken, behandelplan, weergave van gesprekken, informatie over onderzoeken en mogelijke kopie van informatie verworven van eerdere behandelaars in verwerkt worden teneinde verantwoorde zorg conform de beroepscode te kunnen leveren.

 

Waarom we gegevens nodig hebben?

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van PSY NATALIS, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

 • Om verantwoorde zorg volgens de huidige wet- en regelgeving en gerelateerde overeenkomsten uit te kunnen voeren.

 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit PSY NATALIS. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van PSY NATALIS. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

 

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

PSY NATALIS neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PSY NATALIS) tussen zit.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is PSY NATALIS gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt PSY NATALIS zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

PSY NATALIS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Conform de Wkkgz is de bewaartermijn 20 jaar vanaf het einde van de behandeling. Indien nodig worden de gegevens langer bewaard.

Delen met anderen / verstrekking gegevens aan derdern
PSY NATALIS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte).

PSY NATALIS gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Uw rechten

U beschikt in beginsel over de volgende rechten:

 • recht op informatie;

 • recht om de toestemming in te trekken;

 • recht op inzage;

 • recht op rectificatie;

 • recht van bezwaar;

 • recht op verwijdering van gegevens;

 • recht op beperking van de verwerking;

 • recht op overdraagbaarheid van gegevens;

 • recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden;

 • recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming.


U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@psynatalis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

 

PSY NATALIS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging

PSY NATALIS hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. PSY NATALIS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij PSY NATALIS toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval PSY NATALIS gebruik maakt van de diensten van derden, zal PSY NATALIS in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

PSY NATALIS behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met Natalie Marchetta, via info@psynatalis.nl.

 

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 01-01-2021

 

bottom of page